portrait 10229/10283
09.05.2018 (57)
(10232) Gazda od Kokavy