stromy 150/10279
18.01.2007 (583)
(34) Na suchom poli