tatry 9942/10035
13.01.2018 (55)
(9945) Solisko

Pozostatok kosodreviny.