portrait 10229/10611
09.05.2018 (187)
(10232) Gazda od Kokavy