portrait 11673/12063
09.09.2019 (262)
(11676) Babka z Kojšova