portrait 11673/12019
09.09.2019 (184)
(11676) Babka z Kojšova