portrait 11673/12823
09.09.2019 (467)
(11676) Babka z Kojšova