tatry 9942/10611
13.01.2018 (279)
(9945) Solisko

Pozostatok kosodreviny.