technics 1557/1593
12.10.2019 (406)
(11768) Na jesennom poli