technics 1557/1568
12.10.2019 (140)
(11768) Na jesennom poli