stromy 108/160
29.11.2020 (1508)
(13088) Jablone v Brdárke