stromy 150/10611
18.01.2007 (662)
(34) Na suchom poli