stromy 150/11263
18.01.2007 (731)
(34) Na suchom poli